JAMB Recommended Textbooks for Yoruba

The Joint Admission Matriculation Body JAMB have prepared essential textbooks to help students prepare for the Examination. This article shows the JAMB Recommended Textbooks for Yoruba Language.

JAMB Recommended Textbooks for Yoruba

Joint Admissions and Matriculation Board’s has recommended Textbooks for Aspirants that wish to take this subject in the upcoming exams.The books listed below are the recommended textbooks for JAMB UTME Examination as it contains likely topics where the board are to set their examination questions.

 

LIST OF JAMB RECOMMENDED TEXTBOOKS FOR YORUBA LANGUAGE

Abíọ́dún, Jíbọ́là (1995) Àròkọ àti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers

Adéwọlé, L. O. et al (2000) Exam Focus – Yorùbá language for WASSCE/ SSCE. Ìbàdàn: UP Plc.

Awóbùlúyì, O. (1978) Essentials of Yorùbá Grammar, Ìbàdàn: UP Plc.

Awóbùlúyì, O. (1990) Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II, Ìbàdàn: UP Plc.

Awóbùlúyì, O. (2008) Èkọ́ Ìsẹ̀dá-Òrọ̀ Yorùbá, Akure: Montem Paperback.

Awóbùlúyì, O. (2013) Èkọ́ Gírámà Èdè Yorùbá, Osogbo: Atman Ltd.

Babalọlá, A. (ed.) (1991) Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII, Longman

Bámgbóṣé,O.(ed.) (1984) Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.

Bámgbóṣé, A. (1990) Fọnọ́lọ́jì áti Gírámà Yorùbá, Ìbàdàn

Mustapha, O. (ed.) (1988) Èkọ́ – Èdè Yorùbá òde – òní SSI – SSIII, Macmillian

Mustapha, O. (ed.) (1991) Èkọ́ – Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Yorùbá, Ìbà dàn: UP Plc.

Ọdẹ́tókun, Adémọ́lá (et. al) (2005) Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillan

Owólabí, K. (1989) Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1) Fónẹ́tíkì àti Fọnọ́lọ́jì, Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press

Owólabí, O, (et al) (1999) Countdown WASSCE/SSCE. NECO, JME (Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Àṣekágbá Yorùbá) Ìbàdàn: Evans

Ọyàdèyi, O. (1998) Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì áti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn: Heinemann

 

JAMB Subjects

Below are subjects written in JAMB

Agricultural Science

Arabic

Art

Biology

Chemistry

Commerce

Christian Religious Studies

Economics

French

Geography

Government

Hausa

History

Home Economics

Igbo

Islamic Studies

Literature in English

Mathematics

Music

Physics

Principles of Accounts

Use of English

Yoruba

 

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *