JAMB Recommended Textbooks for Igbo Language

The Joint Admission Matriculation Body JAMB have prepared essential textbooks to help students prepare for the Examination. This article shows the JAMB Recommended Textbooks for Igbo Language.

Joint Admissions and Matriculation Board’s has recommended Textbooks for Aspirants that wish to take this subject in the upcoming exams.The books listed below are the recommended textbooks for JAMB UTME Examination as it contains likely topics where the board are to set their examination questions.

JAMB Recommended Textbooks for Igbo Language

LIST OF JAMB RECOMMENDED TEXTBOOKS FOR IGBO LANGUAGE (UTME)

Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995)

1. Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I.

2. Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999)

Exam Focus maka WASSCE na UME, Ibadan: University Press Plc.

3. Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991)

Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Ibadan: University Press Plc.

4. Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999)

Fonọlọji na Grama Igbo, Ibadan: University Press Plc

5. Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo, Ibadan: Longman.

6. Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997)

Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Onitsha:

Houston Publishers Ltd.

7. Osuagwu, B. I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha, Nigeria: Macmillan.

8. Ubesie, T. U. (1978): Ọdịnala Ndị Igbo, Ibadan: Oxford University Press.

9. Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992):

Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul, Ibadan: Evans.

10. Ụba – Mgbemena, A. (2006): Ntọala Usoroasụsụ Igbo, Ibadan:

Gold Press Ltd.

11. Anọzie, C. C. (2003), Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo

Enugu: Computer Edge Publishers.

12. Ọfọmata, C. E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig) Ltd.

 

JAMB Subjects

Below are subjects written in JAMB .

Agricultural Science

Arabic

Art

Biology

Chemistry

Commerce

Christian Religious Studies

Economics

French

Geography

Government

Hausa

History

Home Economics

Igbo

Islamic Studies

Literature in English

Mathematics

Music

Physics

Principles of Accounts

Use of English

Yoruba

 

Related Articles:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *